Telegram support Whatsapp support
تعبیر خواب سنگ قیمتی

تعبیر خواب سنگ های قیمتی

تعبیر خواب

خواب دیدن یکی از پدیده های جالب و هیجان انگیز برای هر فرد است. در این مقاله به بررسی تعبیر خواب سنگ های قیمتی همچون فیروزه، عقیق، الماس و… می پردازیم.

به تصاویر خیالی که بعضی اوقات با یک موضوع مشخص و گاهی بدون داستان در ذهن فرد نمایش داده می شود رویا می گویند.

خواب مجموعه ای از تصاویر، ادراک و عواطف است که گاهی لذت بخش و گاهی کسالت آور و یا وحشتناک است .

برای مشاهده جدیدترین جواهرات در جواهری بینا کلیک کنید

تعبیر خواب سنگ های قیمتی

تعبیر خواب سنگ های قیمتی

در این بخش به تعبیر خواب سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی می پردازیم.

فیروزه

دیدن سنگ فیروزه در خواب نشانه قدرت روانی و روحی است و نشان تسلط بر اعصاب و خویشتن داری است.

در این سنگ چیزی هست که در هیچ یک از سنگ های بهادار نیست.

فیروزه سنگی است بسیار خوش رنگ و زیبا و ارزنده اما اگر کسی با دست چرب آن را لمس کند فاسد و خراب می شود و ارزش خود را به طور کلی از دست می دهد.

به طوری که جواهر سازان آن را از حلقه انگشتری جدا می کنند و دور می افکنند و در سطل زباله می اندازند.

به همین علت آن را قدرت روانی و تسلط بر اعصاب دانسته اند.

اعصاب انسان نیز ظریف است و گاه به اندک اشاره ای مخدوش می گردد و شخص چنان کنترل خود را از دست می دهد که احتمالا به نابودی خویش یا دیگران اقدام می کند.

بعضی از معبران فیروزه را فتح و پیروزی دانسته اند.

شاید این به سبب تشابه اسمی باشد و دسته ای دیگر عمر دراز و فرزند شمرده اند و در نفایس نوشته شده فتح و نصرت و عمر دراز و فرزند.

اگر در خواب ببینید سنگ فیروزه دارید باید همان طور که از فیروزه مراقبت می نمایید مراقب اعصاب و برخوردهای خویش باشید.

رنگ این سنگ فیروزه ای قشنگ آرام بخش اعصاب است ولی خود نمایانگر حساسیت اعصاب نیز هست.

 • ابن سیرین نوشته: اگر کسی در خواب بیند که فیروزه ای از او ضایع شد مرادش بر نیاید.
 • محمدبن سیرین گوید: فیروزه در خواب دیدن، ظفر و قوت حال روانی است. اگر بیند فیروزه از وی ضایع گردد، دلیل که مرادش برنیابد.
 • جابرمغربی گوید: اگر بیند فیروزه به خروار داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد.
 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن فیروزه در خواب بر چهار وجه است:
 1. ظفر و پیروزی و نصرت
 2. حاجت روایی
 3. قدرت و قوت
 4. ولایت وحکومت

نگین انگشتر فیروزه کلکسیونی فاخر _کد:۱۹۹۵۷

عقیق

عقیق از سنگ های عبادی است.

در اسلام عقیق را منهای سنگ های جواهری تایید کرده اند و همراه داشتن آن را نیکو دانسته اند.

به همین علت و با توجه به برداشتی که نسبت به عقیق داریم دیدن این سنگ در خواب بد نیست.

چنانچه در خواب ببینید عقیقی دارد که روی آن آیه ای از قرآن یا دعایی نوشته شده است برای بیننده چنین خوابی خیر و خوشی پیش می آید و کارش گشاده و روزیش فراخ می گردد.

اگر در خواب ببینید انگشتری از عقیق دارید که قبلا آن را نداشته اید موردی پیش می آید که خوشحال می شوید.

اگر این انگشتری را در خواب کسی به شما بدهد خدمتی از جانب او در جهت شما انجام می گیرد که سود بخش است.

اگر در خواب شما به کسی انگشتری عقیق بدهید خدمتی برای او انجام می دهید.

اگر عقیق و نگین خالی بدهید راهنمایی مفیدی می کنید.

اگر ببینید عقیقی داشته اید که گم شده مالی را از دست می دهید یا فرصتی خوب و مناسب از شما فوت می شود.

 • محمدبن سیرین گوید:

اگر در خواب ببینی  که سنگ عقیق داری، یعنی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.

ولی اگر خواب ببینی عقیق خود را از دست داده‌ای، تعبیرش بر عکس حالت قبلی است.

اگر درخواب ببینی دارای مقدار زیادی عقیق هستی، یعنی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

سنگ عقیق (گوی) خوش نقش بسیار زیبا _کد:۲۱۱۳۴

الماس

در تعبیر خواب سنگ های قیمتی الماس داریم

1ـ اگر خواب ببینید صاحب قطعه ای الماس هستید نشانة آن است که مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید.

2.اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه میدهد علامت آن است که ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.

3ـ گم کردن الماس در خواب، نشانه رسوایی و مرگ است.

4ـ اگر زن ورزشکاری خواب الماس ببیند نشانه آن است که روزهایی لبریز از سعادت و هدایایی با شکوه در پیش رو دارد.

-اگر بازرگانان چنین خوابی ببینند ، نشانه معاملات سود آور است.

5ـ دیدن سنگ الماس در خواب نشانة موفقیت است.

-مگر آنکه خواب ببینید از روی جسد کسی الماسی ربوده می شود، در این صورت نشانة آن است که دوستان شما را به بی وفایی متهم می کنند.

سنگ قیمتی الماس

نگین انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) خاص _کد:۲۷۲۳۴

لاجورد

رنگ لاجوردی رنگ آبی کبود است.

این رنگ به طور کلی در رویاها رنگ خوبی نیست و به ماتم و عزا تعبیر می شود.

رنگ ها در خواب هر یک تعبیر خاصی دارند.

حتی رنگ سیاه که در زندگی روزمره نشانه عزاداری و ناراحتی است در خواب نشانه شادی و شکوه و بزرگی است.

ولی رنگ کبودی خوب نیست و دیدن لاجورد که رنگ آبی کبود است میمنت ندارد و این رنگ در هر شرایط و موقعیتی دیده شود مطلوب نیست.

دیدن سنگ لاجورد در رویا می تواند به تلاش شما برای بالا بردن آگاهی فردی اشاره داشته باشد.

همین طور گفته شده سنگ لاجورد می تواند به تلاش شما برای تقویت عشق و دوستی در زندگی بیداری اشاره داشته باشد.

این عشق و دوستی صرفا به روابط شما با دیگران اشاره ندارد.

سنگ لاجورد در رویا از شما می خواهد تا با شناخت درونیات خود، با خود مهربان تر رفتار کنید.

سنگ لاجورد مدل جغد _کد:۱۴۶۲۰

یاقوت

در تعبیر خواب سنگ های قیمتی یاقوت می توان گفت دیدن یاقوت در خواب به زن تعبیر می شود.

یاقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زیبایی زنی است که سر راه شما قرار می گیرد.

چنانچه بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببیند یاقوت دارد با زنی صاحب جمال ازدواج می کند

اگر مردی که ازدواج کرده در خواب یاقوت ببیند، همسرش باردار می شود.

اگر همسرش باردار باشد، آن زن دختری صاحب جمال به دنیا می آورد.

اصولا دیدن یاقوت در خواب به عقیده معبران نیک است.

چنانچه یاقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارایی است.

چنانچه یاقوت زیاد یا بزرگ ببیند، کام بیننده خواب وا می شود و مال بسیار حاصل می کند.

اگر به عدد سی بیند نصرت بود.

اگر هزار بود بهتر است و هر چند بیشتر بیند نیکوتر بود.

اگر دید که در کوه کان زر یافت ولایت یابد.

اگر دید که کان نقره یافت زنی با جمال خواهد.

سنگ قیمتی یاقوت

نگین انگشتر یاقوت کبود خوش رنگ و شفاف _کد:۲۰۵۲۰

یشم

یشم سنگی است سبز رنگ که از جواهرات درجه دوم و کم ارزش محسوب می شود مثل لعل، عقیق و حکم آن همان تعبیر جواهرات است.

اگر زنی به شما انگشتری از یشم بدهد از جانب او سکون و آرامش خواهید یافت.

اگر خودتان جنسی از یشم داشته باشید، فراغت خاطر در شما پدید می آید.

اگر انگشتری که از یشم دارید تنگ باشد از جانب زن یا همسرتان تحت فشار قرار خواهید گرفت، زنی که به شما خیلی نزدیک است شما را تحت فشار قرار می دهد.

اگر مقدار زیادی سنگ یشم در خواب دیدید، از جانب زنی سود می برید که آن سود بسیار است و اندک نیست.

اگر به عدد سی بیند نصرت بود.

اگر هزار بود بهتر است و هر چند بیشتر بیند نیکوتر بود.

اگر دید که در کوه کان زر یافت ولایت یابد.

اگر دید که کان نقره یافت زنی با جمال خواهد.

سنگ یشم

نگین انگشتر یشم با حکاکی برجسته بسیار زیبا _کد:۲۱۱۷۹

زمرد

در تعبیر خواب سنگ های قیمتی زمرد محمدبن سیرین گوید: زمرد در خواب دیدن، فرزند و برادر بود یا مال حلال است و شایسته.

اگر بیند زمرد داشت و به کسی بخشید، دلیل که فرزند یا برادرش از دنیا برود یا غائب شود یا مالش از دست برود.

ابراهیم کرمانی گوید: زمرد دیدن مذهب نیکو است و هر زیادت و نقصان که در زمرد بیند، تاویل آن به دین و مذهب بازگردد.

سنگ قیمتی زمرد

نگین انگشتر زمرد بسیار زیبا و خاص _کد:۲۰۶۴۶

مروارید

مروارید زن خوب است ، مروارید فرزند برومند است.

مروارید بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابی است و هوش غریزی و فطری

چنان چه در خواب ببینید مرواریدی بدست آورده اید صاحب پسر برجسته و ممتاز می شوید.

یا با زنی خوب روی و صاحب شخصیت ازدواج می کنید.

اگر در خواب ببینید که مرواریدی را به گوش آویخته اید صاحب دختر می شوید.

چنان چه ببینید به سینه و گردن آویخته اید صاحب پسر خواهید شد.

اگر دیدید مروارید را می فروشید زیان هنگفت می کنید.

اگر در خواب ببینید که مروارید را به سینه و لباس خود دوخته اید با همسر خود روابط صمیمانه و خوب خواهید داشت.

جهت مشاهده سرویس مروارید زنانه رودیوم لوکس مدل گل _کد:۱۹۱۹ کلیک کنید

سیرین گوید: دیدن مروارید، دلیل بر زنی صاحب جمال بود.

اگر بیند مروارید بسیار داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

بعضی گویند چون مروارید را پراکنده بیند، دلیل بر سخن علم و حکمت بود و نیز می گویند عدد پسران و دختران بود.

اگر بیند از دهان وی عقد مروارید بیرون آمد، دلیل که سخن علم و حکمت گوید.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند مروارید می خورد، دلیل که علم و حکمت را بپوشاند یا قرآن را فراموش کند.

اگر بیند به جای  هیزم مروارید می سوخت، دلیل که علم و حکمت به کسی آموزد که سزاوار آن نباشد.

اگر دید مروارید داشت، دلیل علم او است.

اگر مروارید دید، دلیل که او را فرزندی خوبروی آید.

اگر مرواریدی در دهان نهاد و فروبرد، دلیل که حق تعالی قران روزی او گرداند.

اگر دید مروارید را بفروخت، دلیل که قران فراموش کند.

اگر دید عقد از مروارید بر دست بسته بود، دلیل که او را دختری آید خوبروی.

جابرمغربی گوید: اگر دید مروارید از دهان او بیرون آمد، دلیل که همه بزرگان سخن او را پسندند.

اگر دید مروارید از دست او افتاد و شکست، دلیل گریستن است.

اگر مروارید در جائی پلید انداخت، دلیل که علم و حکمت را پیش نادان بگوید.

امام جعفر صادق می فرماید: دیدن مروارید به خواب بر شش وجه است.

اول: قرآن. دوم: حکمت. سوم: مال. چهارم: زنی خوبروی. پنجم: کنیزک صاحب جمال. ششم: فرزند نیک.

مروارید

سینه ریز مروارید زنانه کلکسیونی کم یاب _کد:۲۵۱۶

لعل

محمدبن سیرین گوید: دیدن لعل درخواب دلیل بر زنی است صاحب جمال.

اگر در خواب ببیند لعلی داشت، دلیل است زنی بزرگ بخواهد و نیز گفته اند، دلیل که دختری آورد.

جابرمغربی گوید: اگر بیند لعل بسیار داشت، دلیل است به قدر آن مال یابد.

اگر بیند آشنایی پاره لعل به وی داد، دلیل که از خویشان زنی توانگر بخواهد.

امام جعفر صادق(ع):

دیدن لعل در خواب چهار وجه دارد:

 • زن
 • کنیزک
 • نعمت
 • دختر

فروشگاه جواهری بینا اولین و بزرگترین فروشگاه اینترنتی نقره در ایران میباشد

0915-1000-800

همچنین میتوانید با فالو کردن پیج جواهری بینا از جدید ترین تخفیفات با خبر شوید

https://www.instagram.com/javaheri_bina

شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود در مورد این مقاله را در قسمت دیدگاه این صفحه با ما به اشتراک بگذارید.

برای مشاوره و خرید هرچه بهتر از اولین و بزرگترین فروشگاه اینترنتی جواهرات نقره به سایت جواهری بینا مراجعه کنید.

اشتراک گذاری مطلب
۱ ستاره۲ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره (9 امتیاز, میانگین: 4٫11 از 5)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + پانزده =

10 دیدگاه

 1. خواب دیدم از آسمون سنگ های آتشین میباره و وقتی که بارش تموم شد داخل اون سنگ ها الماس های رنگی و کوچک بودن تعبیرش چیه

  • سلام دوست عزیز.
   ما تعبیر خواب انجام نمی دهیم.
   اگر اطلاعاتی درمورد نگین ها و خواص آنها خواستید با مشاوران جواهری بینا با شماره 09151000800 در تماس باشید.

  • سلام یجورایی مشخص هستش
   بعد از هر سختی آسانی
   قطعا به زودی به مراد دل خودتون می رسید و از جهتی به مال و اموال و یا مکنت در این دنیا دست پیدا می کنید.

 2. خواب دیدم داخل ضریح آقاامام رضا علیه السلام هستم دوتا نگین یکی سبز ویکی قرمز بودهردومی درخشیدن یکی رو برداشتم اون یکی کم نور شد دوباره گذاشتم کنارش باز شروع به درخشش کردن تعبیرش چه میشود

  • خیر باشد انشالله …تعبیر خواب ما انجام نمیدیم ولی اگر درمورد نگین ها اطلاعاتی یا مشاوره ای خواستید در خدمتیم

  • سلام
   احتمالا شما قصد انجام کاری دارید که با انجامش، دیگر عزیزتان آسیب می بیند و یا به او سختی و ناراحتی فائق می شود.

 3. باسلام
  ببخشید تعبیر انگشتر حدید ۷ جلاله چیه؟
  من تو خواب دیدم چنتا انگشتر قیمتی ردیف شدن کنار هم یکیشون انگشتری خودم بود ک یه حدید ۷ جلاله رو رکاب نقره س

 4. ادیب مهر.مرندی

  باسلام.. ادیب مهر البرزی
  مطلبی امده در نعببر خواب سنگ عقیق که گفته در اسلام عقیق را منهای دیگر جواهرات تایید کردند.. ا
  بتبد گفت که خیر. در سوره اعراف امده که هرچه زینت از خشکی و دریا یافتید استفاده کنید و خصوص موقع نماز. زینت ببندیدو روایات هم همه گوهر ها را خوب و مفید دانسته اند براب مردان…

  • با سلام خدمت شما
   دوست عزیز منظوره ما هم همین بوده و خواص عقیق از نظر علمی و مذهبی تایید شده و همان طور که می دانید در روایات زیادی از ائمه به استفاده از عقیق تاکید شده برای نمونه امیر مومنان علی علیه السلام می فرماید : کسی که انگشتر عقیق در دست کند و دو رکعت نماز با آن بخواند ، ثواب آن دو رکعت ، برابر با هزار رکعت نمازی است که بدون انگشتر عقیق بخواند . ( اعلام الدین ص ۳۹۳ ، بحارالانوار : ۸۰ / ۱۸۷ ، عده الداعی ص ۱۳۰ ، وسائل الشیعه ۵ / ۹۱ .)

محصولات مرتبط در فروشگاه