َگرنبنذ   لوکس  

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

شامقصود

تسبیح شامقصود افغانی 101 دانه ای خوشرنگ

تسبیح شامقصود افغانی 101 دانه ای خوشرنگ

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح دست ساز - دانه های تسبیح سبز خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 39 سانتی متر میباشد - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - "دقت داشته باشید که به دلیل موجودی بالا محصولات و طبیعی و اصلی بودن نگین ها ، امکان وجود تفاوت‌ ظاهری کوچک در آنان وجود دارد " - وزن حدود 34 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری:980405/3
 • قیمت :
  634,000   تومان
 • کد جواهر
  17186
 • خرید تسبیح نمایش
بسته شامقصود 101 دانه ای خوشرنگ زیبا

بسته شامقصود 101 دانه ای خوشرنگ زیبا

 • تسبیح شاه مقصود مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - دانه های تسبیح سبز خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح درشت و سنگین - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 51 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 14010606/2**AM
 • 900,000   تومان
  995,000 تومان
 • کد جواهر
  27899
 • خرید بسته نمایش
تسبیح شامقصود زیتونی اقغانی 101 دانه ای

تسبیح شامقصود زیتونی اقغانی 101 دانه ای

 • تسبیح شاه مقصود زیتونی افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 14 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 14010501/4**AM
 • 975,000   تومان
  1,100,000 تومان
 • کد جواهر
  27774
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود افغانی 101 دانه ای خاص و خوشرنگ

تسبیح شامقصود افغانی 101 دانه ای خاص و خوشرنگ

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - دانه های تسبیح سبز خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 24/8 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 14010508/2**AM
 • 975,000   تومان
  1,105,000 تومان
 • کد جواهر
  27802
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود خوشرنگ 101 دانه ای خاص

تسبیح شامقصود خوشرنگ 101 دانه ای خاص

 • تسبیح شاه مقصود مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - دانه های تسبیح سبز خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 19/5 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 1400415/7**A
 • 900,000   تومان
  1,020,000 تومان
 • کد جواهر
  27703
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود 101 دانه ای خوشرنگ افغان

تسبیح شامقصود 101 دانه ای خوشرنگ افغان

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - دانه های تسبیح سبز خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 19/5 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 1400415/7**A
 • 450,000   تومان
  495,000 تومان
 • کد جواهر
  23800
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود افغانی 101 دانه قدیمی خوشرنگ

تسبیح شامقصود افغانی 101 دانه قدیمی خوشرنگ

 • تسبیح شاه مقصود خوشرنگ افغانی - تسبیح 101 دانه ای - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 49/5 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری:14010215/1**AM
 • 675,000   تومان
  765,000 تومان
 • کد جواهر
  27244
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود افغان فاخر 101 دانه ای

تسبیح شامقصود افغان فاخر 101 دانه ای

 • تسبیح شاه مقصود افغانی خوشرنگ - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 13 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری:14001111/8**D
 • قیمت :
  3,300,000   تومان
 • کد جواهر
  26351
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود افغان فاخر و خوشرنگ

تسبیح شامقصود افغان فاخر و خوشرنگ

 • تسبیح شاه مقصود افغانی سبز خوشرنگ - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 26/3 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری:14001111/5**D
 • قیمت :
  2,405,000   تومان
 • کد جواهر
  26349
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود افغانی اصل و خوشرنگ 101 دانه

تسبیح شامقصود افغانی اصل و خوشرنگ 101 دانه

 • تسبیح شاه مقصود افغانی خوشرنگ - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 48/5 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری:14010118/2**AM
 • 1,200,000   تومان
  1,360,000 تومان
 • کد جواهر
  26789
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود فاخر و خوشرنگ افغان

تسبیح شامقصود فاخر و خوشرنگ افغان

 • تسبیح شاه مقصود افغانی خوشرنگ - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 14/8 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری:14001111/14**D
 • قیمت :
  2,850,000   تومان
 • کد جواهر
  26341
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود خوشرنگ افغان فاخر

تسبیح شامقصود خوشرنگ افغان فاخر

 • تسبیح شاه مقصود افغانی خوشرنگ - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 47/8 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری:14001111/18**D
 • قیمت :
  5,525,000   تومان
 • کد جواهر
  26342
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود خوشرنگ افغان فاخر

تسبیح شامقصود خوشرنگ افغان فاخر

 • تسبیح شاه مقصود افغانی خوشرنگ - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 10/6 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری:14001111/9**D
 • قیمت :
  4,280,000   تومان
 • کد جواهر
  26332
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود 101 دانه ای افغان درجه یک

تسبیح شامقصود 101 دانه ای افغان درجه یک

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح دست ساز - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - وزن حدود 20/8 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 14001111/16**D
 • قیمت :
  3,745,000   تومان
 • کد جواهر
  26356
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود افغان درجه یک 101 دانه ای

تسبیح شامقصود افغان درجه یک 101 دانه ای

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح دست ساز - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 28 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 14001111/17**D
 • قیمت :
  3,920,000   تومان
 • کد جواهر
  26357
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود افغان 101 دانه ای خوشرنگ

تسبیح شامقصود افغان 101 دانه ای خوشرنگ

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح دست ساز - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 28/7 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 14001111/19**D
 • قیمت :
  1,515,000   تومان
 • کد جواهر
  26358
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود 101 دانه ای خاص افغان

تسبیح شامقصود 101 دانه ای خاص افغان

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح دست ساز - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 15/4 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 14001111/15**D
 • قیمت :
  2,850,000   تومان
 • کد جواهر
  26355
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود 101 دانه ای خوشرنگ افغان

تسبیح شامقصود 101 دانه ای خوشرنگ افغان

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح دست ساز - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - وزن حدود 19/7 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 1400415/6**A
 • 1,200,000   تومان
  1,320,000 تومان
 • کد جواهر
  23799
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود 101 دانه ای افغان خوشرنگ

تسبیح شامقصود 101 دانه ای افغان خوشرنگ

 • تسبیح شاه مقصود افغانی خوشرنگ - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 18/6 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری:14001111/11**D
 • قیمت :
  2,850,000   تومان
 • کد جواهر
  26352
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود خوشرنگ افغان فاخر 101 دانه ای

تسبیح شامقصود خوشرنگ افغان فاخر 101 دانه ای

 • تسبیح شاه مقصود افغانی خوشرنگ - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 8/4 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری:14001111/10**D
 • قیمت :
  1,695,000   تومان
 • کد جواهر
  26339
 • خرید تسبیح نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
هبهاب نگین چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره